HowToWin’s privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine data

HowToWin har siden 2004 haft rekruttering, karriererådgivning, executive coaching og outplacement som nogle af vore kerneopgaver, og derfor har diskretion, fortrolighed og hensyn været en del af vore DNA. Derfor har vi altid behandlet persondata med rettidig omhu. Det vil vi fortsat gøre inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.

Læs mere om detaljerne i vores Privatlivspolitik nedenfor.

 

Privatlivspolitik

Indledende bemærkninger

Når du sender dit CV, din jobansøgning og eventuelt andet materiale til HowToWin, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil. Dette kan være i forbindelse med et konkret job eller vores CV-bank eller i forbindelse med et karriererådgivning eller outplacement.

Vi opfordrer dig venligst til alene at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, hvilket betyder, at du ikke må indsende dit CPR-nummer. Følsomme personoplysninger – som CPR-nr., straffeattester, lægeerklæringer og oplysninger nævnt i lovgivningen – indhentes kun fra den pågældende person. De videregives kun med skriftligt samtykke med klar angivelse af, at dette er personfølsomme oplysninger, som modtageren skal håndtere internt ifølge lovene.

Vores CV-bank er integreret med vores webbaserede rekrutteringssystem og opbygget således, at det er kandidaten selv (dig), som opretter sig som bruger og uploader CV, eksamenspapirer mv. Telefonnumre, evt. cpr nr. på eksamenspapirer og andre personfølsomme oplysninger vil via rekrutteringssystemet blive ’skjult’.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål

HowToWin behandler de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Herudover behandler HowToWin personoplysninger om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via LinkedIn, en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver. HowToWin behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, med mindre det er direkte aftalt med dig, så som helbredsoplysninger, fordi det kan have betydning til et konkret job.

Formålet med at behandle dine personoplysninger er rekruttering og karriererådgivning, herunder at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er hensynet til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt omkring karriererådgivning, executive coaching, rekruttering og outplacement, eller at forfølge HowToWin’ legitime interesser, såsom bistå virksomheder med rekruttering af de mest kvalificerede kandidater til en specifik stilling, herunder evaluering af jobansøgere mv.

Eventuel henvendelse til tidligere arbejdsgivere sker alene efter forudgående indhentelse af dit samtykke.

 

Modtagere af dine personoplysninger

HowToWin har antaget nogle få faste databehandlere f.eks. testudbydere og associerede konsulenter som udfører en række opgaver på vegne af HowToWin. HowToWin har indgået konkrete databehandleraftaler med disse. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger efter dokumenteret instruks fra HowToWin og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af HowToWin. Databehandlerne må således ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

Hvis du kommer i betragtning til en stilling hos en kunde hos HowToWin, vil HowToWin udveksle dine personoplysninger med denne kunde. Kunden agerer i sådan situation som selvstændig dataansvarlig, og HowToWin vil sørge for, at kunden er opmærksom på dette dataansvar.

 

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)

Dine personoplysninger overføres ikke til ikke sikre tredjelande.

 

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. HowToWin giver eksempelvis op til 2 års garanti ved rekrutteringer, og derfor vil det være relevant at gemme personoplysninger i forbindelse med et konkret job i op til 2½ år, mens eksempelvis personlysninger i forbindelse med et outplacementforløb slettes senest 6 måneder efter afslutningen af forløbet.

Dine personoplysninger vil løbende blive ajourført, men det kræver din hjælp. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, ændrer sig, så vi uden unødig forsinkelse kan foretage ajourføring. Det samme gælder et CV, som du har lagt i vores CV bank, hvor du automatisk efter 1 år vil få en mail om, at CV’et slettes med mindre du ønsker det opretholdt evt. med de relevante opdateringer.

 

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder.

Du har ret til:

  • at få indsigt i de personoplysninger HowToWin behandler om dig;
  • at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige;
  • sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt);
  • ret til indsigelse, samt
  • ret til dataportabilitet, dvs. under konkrete omstændigheder har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger transmitteret til en anden virksomhed uden hindring fra HowToWin.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, herunder til udøvelsen af disse eller til denne privatlivspolitik, så kontakt venligst HowToWin på kontakt@howtowin.dk

 

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos dig

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig hos en tredjepart f.eks. LinkedIn, ved en online søgning m.v., og behandler disse personoplysninger uden, at du forinden har sendt os en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale. Hvis du herefter kommer i betragtning til en relevant stilling, vil du blive kontaktet telefonisk eller via mail og i den forbindelse blive oplyst nærmere om behandlingen af dine personoplysninger. Uanset om du i det tilfælde vil blive bedt om at indsende en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale, vil alle ovennævnte principper ligeledes gælde for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med denne proces.

 

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over HowToWin’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte direktør Kim Holst, som er øverste dataansvarlig hos HowToWin på kontakt@howtowin.dk eller indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300, København K

Telefonnummer: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde oplysninger om datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne af privatlivspolitikken betragtes som væsentlige, vil du blive udtrykkelig informeret herom f.eks. på HowToWin’s hjemmeside.

Ansatte og samarbejdspartnere hos HowToWin er bekendtgjort med denne privatlivspolitik og holdes informeret om lovgivningen om persondata. Overholdelsen er en del af ansættelses- eller samarbejdsaftalen.

Der gennemføres en årlig kontrol af, at vores datasikkerhed virker i praksis og sletning af persondata sker som anført i denne privatlivspolitik. Vores øverste dataansvarlige kan kontaktes på kontakt@howtowin.dk.

 

Dato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik:

Juni 2018